Intencje mszalne

ogłoszenia parafialne

św. Brat Albert

galeria

Archiwum

Kancelaria

Parafia » Kancelaria

Kancelaria parafialna

Wtorek 17:00 - 18:00

Środa    8:00 - 9:00

Czwartek 17:00 - 18:00

Sobota   8:00 - 9:00

 

Przy formalnościach parafialnych należy przygotować następujące dokumenty:

 

 

CHRZEST:

* do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka,

* zaświadczenie o zawarciu Sakramentu Małżeństwa rodziców (jeśli posiadają) 

* oraz dane Rodziców Chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy)

* wymagania wobec kandydatów na rodziców chrzestnych:

 

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (…) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 


MAŁŻEŃSTWO:

*      Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny 3 miesiące od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.

*      Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.

*      Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne 6 miesięcy.

*      Dowody tożsamości

*      Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem).

*      Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.

*      Jeżeli oboje narzeczeni są spoza parafii Św. Brata Alberta, protokół przedmałżeński spisywany może być za pozwoleniem jednej z parafii narzeczonych.

*      Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

 


POGRZEB: 


* kartę zgonu

* akt zgonu z USC

* informację o Sakramencie Chorych przyjętym przez zmarłą osobę, jeśli takowe jest.